Wednesday, August 21, 2013

షోడశ గణపతులు

విఘ్నాధిపతి అయిన వినాయకుడిని 16 రూపాల్లో తాంత్రికులు పూజిస్తుంటారు. నిజానికి వినాయకుడికి 32 రూపాలున్నాయనీ, వీటిలో 16 మాత్రం అత్యంత ప్రముఖమైనవని చెబుతారు. ఈ 16 రూపాలలో ఒక్కో రూపానిదీ ఒక్కో విశిష్టత. ఆ రూపాలేంటో, వాటి విశిష్టతలేంటో తెలుసుకుందాం.

1. బాల గణపతి
ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి. కుడి వైపు చేతులలో అరటిపండు, పనసతొన, ఎడమవైపు వైపు ఉన్న చేతులతో మామిడిపండు, చెరకుగడని పట్టుకుని దర్శనమిస్తారు. బుద్ధి చురుకుగా పనిచేయాలంటే ఈ బాల గణపతిని పూజించాలి.

కరస్థ కదలీ చూత పన పేక్షుక మోదకమ్
బాలసూర్య నిభం వందే దేవం బాలగణాధిపమ్
అనే మంత్రంతో ప్రతిరోజూ సూర్యోదయ సమయాన చదవాలి.

2. తరుణ గణపతి:

ఈ వినాయకుడి రూపానికి ఎనిమిది చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులతో పాశం, వెలగగుజ్జు, దంతం, చెరకు ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో అంకుశం, నేరేడు పండు, వరివెన్ను పట్టుకుని అభయముద్రతో దర్శనమిస్తారు. ఈయనను... పాశాంకశాపూస కపిత్థ జంబూ స్వదంత శాలీనమపి స్వహస్త్రైః ధత్తే సదా య సతరుణాభః పాయాత్స యుష్మాం ష్తరుణో గణేశః అనే మంత్రంతో పూజించాలి.

3. భక్త గణపతి

ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులలో కొబ్బరికాయ, అరటిపండు ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులలో మామిడి పండు, బెల్లపు పరమాన్నం ఉన్న పాత్ర పట్టుకుని కనిపిస్తారు. ఈయనను...

నాలికేరామ్ర కదలీ గుడపాయాస ధారిణమ్
శరచ్చంద్రాభ్వవుషం భజే భక్త గణాధిపమ్

అనే మంత్రతో స్తుతించాలి...ఈయనను సేవిస్తే భక్తిభావం పెరుగుతుంది.

4. వీరగణపతి

ఈ వినాయకుడి రూపానికి పదహారు చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులతో బాణం, బేతాలుడు, చక్రం, మంచపుకోడు, గద, పాము, శూలం, గొడ్డలిబొమ్మ ఉన్న జెండా, ఎడమవైపు ఉన్న చేతులతో శక్తి అనే ఆయుధం, విల్లు, ఖడ్గం, ముద్గరమనే ఆయుధం, అంకుశం, పాశం, కుంతమనే ఆయుధం, దంతం ధరించి దర్శనమిస్తారు. ఈయనను....

బేతాల శక్తి శర కార్ముక చక్ర ఖడ్గ
ఖట్వాంగ ముద్గర గదాంకుశ నాగపాశాన్
శూలం చ కుంత పరశుధ్వజ మాత్తదంతం
వీరం గణేశ మరుణం త్వనిశం స్మరామి
అనే మంత్రంతో కీర్తించాలి. ఈయనను పూజించిన భక్తులకు తిరుగులేని ధైర్యం ప్రసాదిస్తారు.

5. శక్తి గణపతి

ఆలింగ్య దేవీం హరితాంగయష్టిం
పరస్పరా శ్లిష్ట కటిప్రదేశమ్
సంధ్యారుణం పాశ స్ఫటీర్దధానం
భయాపహం శక్తి గణేశ మీదే
అనే మంత్రంతో ఈ గణేశుని ప్రార్థించాలి. నాలుగు చేతులున్న ఈ గణపతి అంకుశం, పాశం,
విరిగిన దంతం పట్టుకుని దర్శనమిస్తారు. ఈయన కరుణిస్తే ఏదయినా సాధించగలమనే ఆత్మస్థైర్యం పెరుగుతుంది.

6. ద్విజ గణపతి 

 
ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులతో పుస్తకం, దండం ఎడమవైపు ఉన్న చేతులతో అక్షమాల, కమండలం పట్టుకుని కనిపిస్తారు. ఈయనను...

యం పుస్తకాక్ష గుణదండ కమండలు శ్రీః
విద్యోతమాన కరభూషణ మిందువర్ణమ్
స్తంబేరమానవ చతుష్టయ శోభమానం
త్వాం ద్విజగణపతే ! సిద్ధ్విజ గణాధిపతే స ధన్యః అనే మంత్రంతో పూజించాలి. ఈ గణపతి తెలివి తేటలు ప్రసాదిస్తాడు.

7. సిద్ధి (పింగల) గణపతి

ఈ గణపతిని సేవిస్తే ప్రారంభించిన పనులలో అపజయమన్నది ఉండదు. ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులతో పండిన మామిడిపండు, ఎడమవైపు ఉన్న చేతులతో పూలగుత్తి, గొడ్డలి పట్టుకుని కనిపిస్తారు. ఈయనను....

పక్వచుత ఫల పుష్పమంజరీ
ఇక్షుదండ తిలమోదకై స్సహ
ఉద్వహన్ పరశుమస్తు తే నమః
శ్రీ సమృద్ధియుత హేమం పింగల
అనే మంత్రంతో స్తుతించాలి.

8. ఉచ్ఛిష్ట గణపతి

కోరిన కోర్కెలు తీర్చే ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి కుడివైపు చేతులతో నల్ల కలువ, వరివెన్ను ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో దానిమ్మపండు, జపమాల పట్టుకుని కనిపిస్తారు. ఈయనను....

నీలబ్జ దాడిమీ వీణా శాలినీ గుంజాక్ష సూత్రకమ్
దధదుచ్ఛిష్ట నామాయం గణేశః పాతు మేచకః
అనే మంత్రంతో ప్రార్థించాలి.

9. విఘ్న గణపతి

గణపతి అసలు లక్షణమైన విఘ్ననాశనం ఈ రూపంలో కనిపిస్తుంది. ఈ వినాయకుడి రూపానికి పది చేతులుంటాయి కుడివైపు చేతులతో శంఖం, విల్లు, గొడ్డలి, చక్రం, పూలగుత్తి, ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో చెరకు, పూలబాణం, పాశం, విరిగిన దంతం, బాణాలు పట్టుకుని కనిపిస్తారు. ఈయనను...

శంఖేక్షు చాప కుసుమేషు కుఠార పాశ
చక్ర స్వదంత సృణి మంజరికా శరౌఘై
పాణిశ్రిఅఅఅ పరిసమీహిత భూషణా శ్రీ
విఘ్నేశ్వరో విజయతే తపనీయ గౌరః అనే మంత్రంతో ప్రార్థించాలి.

10. క్షిప్త గణపతి

ఈ వినాయకుడి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులలో దంతం, రత్నాలు పొదిగిన బంగారు కుండ ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో కల్పవృక్షపు తీగ, అంకుశం ధరించి కనిపిస్తారు. ఈయనను....

దంత కల్పలతా పాశ రత్న కుంభాంకుశోజ్జ్వలమ్
బంధూక కమనీయాభం ధ్యాయేత్ క్షిప్ర గణాధిపమ్
అనే మంత్రంతో స్తుతించాలి.

11. హేరంబ గణపతి

అభయ వరదహస్త పాశదంతాక్షమాల
సృణి పరశు రధానో ముద్గరం మోదకాపీ
ఫలమధిగత సింహ పంచమాతంగా వక్త్రం
గణపతి రతిగౌరః పాతు హేరంబ నామా

అనే మంత్రంతో స్తుతించవలసిన ఈ వినాయకుడి రూపానికి పది చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతితో అభయముద్రనిస్తూ, కత్తి, అక్షమాల, గొడ్డలి, మోదకం ధరించి, ఎడమవైపు ఉన్న చేతులతో వరద హస్త ముద్రతో విరిగిన దంతం, అంకుశం, ముద్గరం, పాశం ధరించి కనిపిస్తారు. ఈయనను సేవిస్తే ప్రయాణాలలో ఆపదలను నివారిస్తారు.

12. లక్ష్మీ గణపతి

బిభ్రాణ శ్శుకబీజపూరక మిలన్మాణిక్య కుంభాంకుశన్
పాశం కల్పలతాం చ ఖడ్గ విలసజ్జ్యోతి స్సుధా నిర్ఘరః
శ్యామేనాత్తసరోరు హేణ సహితం దేవీద్వయం చాంతికే

గౌరాంగో వరదాన హస్త సహితో లక్ష్మీ గణేశోశావ తాత్ అనే స్తోత్రంతో పూజించవలసిన ఈ వినాయకుడి రూపానికి పది చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతితో వరదముద్రనిస్తూ, కత్తి, చిలుక, మాణిక్యం పొదిగిన కుంభం, పాశం, ఖడ్గం ధరించి, ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో అభయ హస్త ముద్రతో దానిమ్మ, అంకుశం, కల్పలత, అమృతం ధరించి కనిపిస్తారు. ఈ సేవిస్తే ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది.

13. మహాగణపతి

ఈ వినాయకుడి రూపానికి పది చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులతో మొక్కజొన్న కండె, బాణం తొడిగిన విల్లు, పద్మం, కలువ, విరిగిన దంతం ధరించి, ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో గద, చక్రం, పాశం, వరికంకి, రత్నాలు పొదిగిన కలశం ధరించి కనిపిస్తారు. ఈ గణపతిని సేవిస్తే సమస్త శుభాలూ కలుగుతుంది.

హస్తీంద్రావన చంద్రచూడ మరుణచ్చాయం త్రినేత్రం రసాదాశ్యిష్టం శిరయమాస పద్మకరయా స్వాంకస్థయా సంతతమ్

బీజాపూరగదా ధనుర్విద్య శిఖయుక్ చక్త్రాబ్ద పాశోత్పల
వ్రీహ్యగ్ర స్వవిశాణ రత్న కలశాన్ హస్త్రై ర్వహంతం భజే
అనే మంత్రంతో ప్రార్థించాలి.

14. విజయ గణపతి

సమస్త విజయాలను చేకూర్చే ఈ గణపతి రూపానికి నాలుగు చేతులుంటాయి కుడి వైపు చేతులతో పాశం, విరిగిన దంతం ధరించి, ఎడమ వైపు ఉన్న చేతులతో అంకుశం, పండిన మామిడి పండు ధరించి కనిపిస్తారు. ఈ గణపతిని....
పాశాంకుశ స్వదంత్రామ ఫలావా నాఖు వాహనః
విఘ్నం నిఘ్నంతు నమః స్సర్వం రక్తవర్ణో వినాయకః అనే మంత్రంతో పూజించాలి.

15. నృత్య గణపతి

సంతృప్తిని, మనశ్శాంతినీ ఇచ్చే ఈ గణపతి కుడి చేతులలో పాశం, అప్పాలు, ఎడమ వైపు చేతులతో అంకుశం, పదునుగా ఉన్న విరిగిన దంతం ధరించి దర్శనమిస్తారు.

పాశాంకుశాపూస కుఠారదంతః చంచత్కరః క్లుప్త పరాంగులీకుమ్
పీతప్రభం కల్పతరో రథః స్థం భజామి తం నృత్త పదం గణేశమ్
అనే మంత్రంతో ఈ వినాయకుడిని స్తుతించాలి.

16. ఊర్ధ్వ గణపతి

కారాగార బాధ నుండీ తప్పించే ఈ గణపతి కుడి చేతులలో కలువ, పద్మం, విల్లు, విరిగిన దంతం, ఎడమ వైపు చేతులతో వరివెన్ను, చెరకుముక్క, బాణం, మొక్కజొన్న కండె ధరించి దర్శనమిస్తారు.

కల్హార శాలి కమలేక్షుక చాపదంతా ప్రరోహ కనకోజ్జ్వల లాలితాంగ ఆలింగ్య గణోద్యతకరో హరితాంగ యష్ట్యా దేవ్యా కరోతు శుభమూర్ధ్వ గణాధిపో మేః అనే మంత్రంతో ఈ వినాయకుడిని స్తుతించాలి.
Chaganti Koteswara Rao Garu

Tuesday, August 13, 2013

Top 10 Beaches in India

10. Corbyn’s Cove, Port Blair — Andaman and Nicobar Islands
Surrounded on one side by coconut trees and a calm sea on the other, this beach is popular for jet-skiing, scuba diving and swimming. Who goes: While it is ideal for water sport enthusiasts, this beach also appeals to those who want to simply sunbathe and swim. Getting there: Located four kilometres east of Port Blair airport and seven kilometres from the main town area, the best way to get here is by car. Stay at: Peerless Sarovar Portico Port Blair with its gorgeous Sea View rooms.


Corbyn’s Cove, Port Blair, Andaman and Nicobar Islands USP: Surrounded on one side by coconut trees and a calm sea on the other, this beach is popular for jet-skiing, scuba diving and swimming. Who goes: While it is ideal for water sport enthusiasts, this beach also appeals to those who want to simply sunbathe and swim. Getting there: Located four kilometres east of Port Blair airport and seven kilometres from the main town area, the best way to get here is by car. Stay at: Peerless Sarovar Portico Port Blair with its gorgeous Sea View rooms. 09 more after the break...

09. Kondakarla Ava beach — Vishakhapatnam
While the fresh water Kondakarla Lake and the Kondakarla bird sanctuary are the main draws, beach activities like kayaking and boat riding also make this beach popular on the east coast.  Who goes: Families tend to flock here for the weekend. Getting there: The beach is 60km from Vishakhapatnam, so hiring a car is the easiest way to get here. Stay at: Private guest houses, as there are no proper hotels or resorts in the village except paying guest rooms provided by the locals.

Kondakarla Ava beach, Visakhapatnam USP: While the fresh water Kondakarla Lake and the Kondakarla bird sanctuary are the main draws, beach activities like kayaking and boat riding also make this beach popular on the east coast.  Who goes: Families tend to flock here for the weekend. Getting there: The beach is 60km from Vishakhapatnam, so hiring a car is the easiest way to get here. Stay at: Private guest houses, as there are no proper hotels or resorts in the village except paying guest rooms provided by the locals.

08. Muzhappilangad — Kerala
Located seven kilometres from Thalessery, this is the only drive-in beach in the country. Who goes: The occasional foreigner and Indians who are aware of its existence. Getting there: The nearest airport is at Kozhikode, which is 100km away. Closer to the beach are the railway stations at Kannur (15km) and Thalessery. Stay at: Kairali Heritage, Kannur, whose 24 air-conditioned cottages facing the banks of the Kattampaly river.


Muzhappilangad, Kerala USP: Located seven kilometres from Thalessery, this is the only drive-in beach in the country. Who goes: The occasional foreigner and Indians who are aware of its existence. Getting there: The nearest airport is at Kozhikode, which is 100km away. Closer to the beach are the railway stations at Kannur (15km) and Thalessery. Stay at: Kairali Heritage, Kannur, whose 24 air-conditioned cottages facing the banks of the Kattampaly river.
07. Devbagh — Karnataka
Devbagh is an island off the Karwar Coast, where the River Kali meets the sea. Closer to Goa, the beach has beautiful backwaters and thick jungles. Who goes: Beach lovers, nature enthusiasts, and adventure junkies. Getting there: Dabolim Airport in Goa is 90km from Devbagh. Stay at: Emerald bay, Karwar by Sterling Holidays with its spectacular backwater and sea views.

 Devbagh, Karnataka USP: Devbagh is an island off the Karwar Coast, where the River Kali meets the sea. Closer to Goa, the beach has beautiful backwaters and thick jungles. Who goes: Beach lovers, nature enthusiasts, and adventure junkies. Getting there: Dabolim Airport in Goa is 90km from Devbagh. Stay at: Emerald bay, Karwar by Sterling Holidays with its spectacular backwater and sea views. 

06. Arambol — Goa
At a visible distance near the shore of the beach is a scenic freshwater pond whose sand is known to have medicinal values and is great for your skin. Keep in mind that the sand at the source of the stream, which is up a hill, is purer.  Who goes: Tourists looking for less-crowded beaches. Getting there: The beach cannot be accessed directly by car but is a 10-minute walk through a narrow road dotted with vendors selling food and trinkets. Stay at: The boutique resort, Rococco @ Ashvem, which  has luxurious lodges, an Ayurvedic spa and a restaurant serving Mediterranean, Indian and Japanese cuisine.

 Arambol, Goa USP: At a visible distance near the shore of the beach is a scenic freshwater pond whose sand is known to have medicinal values and is great for your skin. Keep in mind that the sand at the source of the stream, which is up a hill, is purer.  Who goes: Tourists looking for less-crowded beaches. Getting there: The beach cannot be accessed directly by car but is a 10-minute walk through a narrow road dotted with vendors selling food and trinkets. Stay at: The boutique resort, Rococco @ Ashvem, which  has luxurious lodges, an Ayurvedic spa and a restaurant serving Mediterranean, Indian and Japanese cuisine.

05. Calangute — Goa
From sailing to surfing, Goa’s Calangute beach is famous for water sports . There are many famous shopping and eating places nearby too, like Pousada by the Beach. Who goes: Throngs of tourists. Calangute is immensely popular and is always buzzing with people from all over the world. Getting there: Dabolim airport is 42km from Calangute and there are plenty of cabs available for hire. Stay at: The 150-room Neelams The Grand with its yoga center and ayurvedic center.


Calangute, Goa USP: From sailing to surfing, Goa’s Calangute beach is famous for water sports . There are many famous shopping and eating places nearby too, like Pousada by the Beach. Who goes: Throngs of tourists. Calangute is immensely popular and is always buzzing with people from all over the world. Getting there: Dabolim airport is 42km from Calangute and there are plenty of cabs available for hire. Stay at: The 150-room Neelams The Grand with its yoga center and ayurvedic center. 

04. Akshi Beach, Alibaug — Maharashtra
The beach is lined with suru trees, and various exotic birds are frequent visitors here. The beach also has cleaner waters than other popular Alibaug beaches. Who goes: Fishermen, bird-watchers, nature enthusiasts and swimmers. Getting there: The closest airport is 93km away in Mumbai, while the closest station is 28km away at Pen. Stay at: Tropicana Resort in Alibaug with its pretty offers one bedroom deluxe cottages.

Akshi Beach, Alibaug, Maharashtra USP: The beach is lined with suru trees, and various exotic birds are frequent visitors here. The beach also has cleaner waters than other popular Alibaug beaches. Who goes: Fishermen, bird-watchers, nature enthusiasts and swimmers. Getting there: The closest airport is 93km away in Mumbai, while the closest station is 28km away at Pen. Stay at: Tropicana Resort in Alibaug with its pretty offers one bedroom deluxe cottages.

03. Diveagar — Maharashtra
Located on the Konkan coast, Diveagar is pristine and has a migratory sea-gull sanctuary. Who goes: The beach is frequented by fishermen and is a favourite weekend picnic spot for people from Mumbai. Getting there: Driving from Mumbai is the shortest and easiest way there. Stay at: Exotica, The Beach Resort offers air-conditioned cottages and the rate includes buffet dinner and breakfast.


Diveagar, Maharashtra USP: Located on the Konkan coast, Diveagar is pristine and has a migratory sea-gull sanctuary. Who goes: The beach is frequented by fishermen and is a favourite weekend picnic spot for people from Mumbai. Getting there: Driving from Mumbai is the shortest and easiest way there. Stay at: Exotica, The Beach Resort offers air-conditioned cottages and the rate includes buffet dinner and breakfast. 

02. Kashid — Maharashtra
White sand and clear waters, this beach is almost like a private beach, untouched by commercialisation—if you walk over to the far side that is. Who goes: Frequented by village locals and tourists. Getting there: Kashid is 140km from the airport in Mumbai. The best option is to drive here. Stay at: Prakruti Resorts offers villas, rooms, a spa and a tennis lawn.


Kashid, Maharashtra USP: White sand and clear waters, this beach is almost like a private beach, untouched by commercialisation—if you walk over to the far side that is. Who goes: Frequented by village locals and tourists. Getting there: Kashid is 140km from the airport in Mumbai. The best option is to drive here. Stay at: Prakruti Resorts offers villas, rooms, a spa and a tennis lawn.


01. (A) Kutch-Mandvi — Gujarat
Privately owned by the Maharaos of Kutch, this beach is isolated and perfect for a quiet relaxed holiday, near the grand Vijay Vilas Palace. Who goes: Other than tourists who stay at the palace beach camp, the locals also frequent the beach on weekends. Getting there: Bhuj, located 60km from the beach is the closest airport with daily flights from Mumbai. Stay at: The Beach at Mandvi Palace, a beach camp with air-conditioned tents and modern amenities.


Kutch-Mandvi, Gujarat USP: Privately owned by the Maharaos of Kutch, this beach is isolated and perfect for a quiet relaxed holiday, near the grand Vijay Vilas Palace. Who goes: Other than tourists who stay at the palace beach camp, the locals also frequent the beach on weekends. Getting there: Bhuj, located 60km from the beach is the closest airport with daily flights from Mumbai. Stay at: The Beach at Mandvi Palace, a beach camp with air-conditioned tents and modern amenities.


01. (B) Marina Beach
Chennai is a coastal city. Like every coastal city, Chennai too has beaches, the most famous being Marina beach. The beaches of Chennai come in various shapes and sizes. From the ever crowded and popular marina, where the crowds resemble an aarasiyal katchi (political party) rally every Sunday to the isolated beaches lone the east coast road, and the protected wildlife reserve, namely the Adyar Estuary.  The beach is an integral part of every Chennaiites life. Everyone resident of the city would have fond memories of the beach, from the boys playing cricket in the early morning, to the love birds who flock to the beach towards the evening.

Chennai is a coastal city. Like every coastal city, Chennai too has beaches, the most famous being Marina beach. The beaches of Chennai come in various shapes and sizes. From the ever crowded and popular marina, where the crowds resemble an aarasiyal katchi (political party) rally every Sunday to the isolated beaches lone the east coast road, and the protected wildlife reserve, namely the Adyar Estuary.
The beach is an integral part of every Chennaiites life. Everyone resident of the city would have fond memories of the beach, from the boys playing cricket in the early morning, to the love birds who flock to the beach towards the evening.